Disclaimer & verkoopsvoorwaarden

deFilharmonie streeft ernaar zo correct mogelijke informatie op deze site weer te geven. Voor vragen of bijkomende informatie kan u ons contacteren.

Verantwoordelijkheid

deFilharmonie verstrekt de informatie in vertrouwen, maar kan nooit de juistheid van de informatie garanderen. Informatie op deze site kan technische onjuistheden bevatten of er kunnen tikfouten in voorkomen. De gegevens kunnen veranderd of aangepast worden zonder waarschuwing. deFilharmonie kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de beschreven producten, diensten en/of programma's zonder voorafgaand bericht.

deFilharmonie kan de verantwoordelijkheid niet aanvaarden voor informatie op de website. Toegang en gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.

Privacy

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. deFilharmonie vzw beschouwt de persoon die de aankoop doet als enige koper. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.
  2. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.
  3. In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders gevraagd door de klant.
  4. De tickets en de reservatiekosten kunnen via bankoverschrijving of d.m.v. VISA of Mastercard worden betaald. Abonnees kunnen hun tickets tot 1 week voor het evenement omruilen bij deFilharmonie (max. drie maal per seizoen). Tickets worden niet terugbetaald, maar worden omgezet in een tegoedbon die 1 jaar geldig blijft. Dit is enkel geldig voor abonnees, losse tickets kunnen niet geruild of terugbetaald worden.
  5. Indien deFilharmonie het evenement annuleert, worden de tickets hetzij terugbetaald, hetzij omgewisseld voor tickets voor een ander evenement, naar keuze van de klant.
  6. deFilharmonie wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op hun websites volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van deFilharmonie. deFilharmonie is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. deFilharmonie dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
  7. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. deFilharmonie behoudt  zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens hebben dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door deFilharmonie voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.
  8. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen deFilharmonie en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door deFilharmonie kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. deFilharmonie heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en deFilharmonie worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.